Ordenanzas e outras normas Estas son as últimas entradas publicadas gl Ordenanza reguladora de Axudas Económicas Municipais para a atención de necesidades sociais 2005-09-29T22:00:00Z 2005-09-29T22:00:00Z Publicación: BOP nº 225, 30/09/2005. 2005-09-29T22:00:00Z Ordenanza reguladora do Centro de día do Concello de Ourense 2015-03-11T23:00:00Z 2015-03-11T23:00:00Z Publicación: BOP nº 58 de 12 de marzo de 2015 2015-03-11T23:00:00Z Ordenanza reguladora de Centros Cívicos do Concello de Ourense 2015-03-11T23:00:00Z 2015-03-11T23:00:00Z Publicacion: BOP nº 58 de 12 de marzo de 2015 2015-03-11T23:00:00Z Ordenanza reguladora do réxime de vivendas de emerxencia social 2017-03-30T22:00:00Z 2017-03-30T22:00:00Z Publicación : BOP do 31 de marzo de 2017 2017-03-30T22:00:00Z Ordenanza reguladora do Servizo de Axuda no Fogar 2013-06-28T22:00:00Z 2013-06-28T22:00:00Z Publicación da ordenanza: BOP nº 148, do 29 de xuño de 2013. <br /> A modificación da Ordenanza reguladora do Servizo de Axuda no Fogar foi publicada no BOP núm. 271 do 25 de novembro de 2014 2013-06-28T22:00:00Z Regulamento do Albergue Municipal de Transeúntes 2013-03-21T23:00:00Z 2013-03-21T23:00:00Z Publicacion: BOP 22/03/2013; Entrada en Vigor: 11/04/2013 2013-03-21T23:00:00Z Regulamento do Consello Municipal de persoas maiores do Concello de Ourense 2009-04-02T22:00:00Z 2009-04-02T22:00:00Z Aprobación: 03/04/2009 2009-04-02T22:00:00Z Ordenanza municipal de instalación temporal de iluminacións extraordinarias nas vías públicas de Ourense 2008-11-06T23:00:00Z 2008-11-06T23:00:00Z Aprobación: 03/10/2008. <br /> Publicación: BOP nº 258, 07/11/2008. 2008-11-06T23:00:00Z Ordenanza municipal de venda ambulante 2008-09-07T22:00:00Z 2008-09-07T22:00:00Z Aprobación: 03/07/2005. <br /> Publicación: BOP nº 206, 08/09/2005 2008-09-07T22:00:00Z Estatutos do Consello Municipal de Deportes de Ourense 2009-07-20T22:00:00Z 2009-07-20T22:00:00Z Publicación: BOP nº 166, 21/07/2009 2009-07-20T22:00:00Z Regulamento de utilización das instalacións deportivas municipais 2009-11-29T23:00:00Z 2009-11-29T23:00:00Z Publicación: BOP do 30 de novembro de 2009 2009-11-29T23:00:00Z Regulamento para a inscrición de entidades e asociacións deportivas 2003-01-22T23:00:00Z 2003-01-22T23:00:00Z Aprobación: 11/12/2002 <br> Publicación: BOP Nº18 de 23 de xaneiro de 2003 2003-01-22T23:00:00Z Regulamento do Consello escolar municipal 2005-02-03T23:00:00Z 2005-02-03T23:00:00Z 2005-02-03T23:00:00Z Regulamento da Relación de Postos de Traballo 2012-06-18T22:00:00Z 2012-06-18T22:00:00Z Publicación: BOP nº 139 , 19/06/2012. 2012-06-18T22:00:00Z Estatutos do Consello Municipal da Igualdade de Oportunidades entre mullleres e homes 2012-05-03T22:00:00Z 2012-05-03T22:00:00Z Publicación: BOP nº101, 04/05/2012 2012-05-03T22:00:00Z Ordenanza Municipal da promoción da equidade de xénero no Concello de Ourense 2013-02-24T23:00:00Z 2013-02-24T23:00:00Z Publicación: BOP nº 46 , 25/02/2013 2013-02-24T23:00:00Z Ordenanza municipal de antenas 2005-03-16T23:00:00Z 2005-03-16T23:00:00Z Publicacion: BOP nº 62 de 17 de marzo de 2005 <br/> Ordenanza modificada por Xunta de Goberno Local o 22 de xaneiro de 2009 2005-03-16T23:00:00Z Ordenanza Municipal de Limpeza de Terreos e Solares e de Protección contra Incendios Forestais 2016-11-28T23:00:00Z 2016-11-28T23:00:00Z Publicación: BOP do 29 de novembro de 2016 2016-11-28T23:00:00Z Ordenanza Municipal de Uso de Zonas Verdes 2011-05-08T22:00:00Z 2011-05-08T22:00:00Z Publicación: BOP nº104 de 09 de maio de 2011 2011-05-08T22:00:00Z Acordo da Xunta de Goberno Local sobre o procedemento do rexistro de parellas de feito 2012-01-11T23:00:00Z 2012-01-11T23:00:00Z Acordo da Xunta de Goberno Local sobre o procedemento do rexistro de parellas de feito 2012-01-11T23:00:00Z Decreto da Alcaldía respeto a competencia para autorizar o matrimonio 2003-06-15T22:00:00Z 2003-06-15T22:00:00Z 2003-06-15T22:00:00Z Bases para a selección de proxectos formativo-participativos para Participación Cidadá A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos asistentes (10 votos a favor), acordou: 1.- Aprobar a modificación das bases para a selección de proxectos formativo-participativos para Participación Cidadá, aprobadas na Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de 19 de maio de 2016 (apartado 31 da orde do día), de conformidade co informe emitido polo Xefe do servizo de Cultura, Participación Cidadá e Xuventude, que pasa a formar parte da resolución a efectos de motivación. 2.- Ordenar a súa publicación na páxina web do Concello e nun dos xornais de máxima difusión na provincia. Regulamento Orgánico de Participación Cidadá 2007-07-03T22:00:00Z 2007-07-03T22:00:00Z Aprobación: 07/07/2006. <br /> Publicación: BOP nº 153, 04/07/2007. 2007-07-03T22:00:00Z Ordenanza reguladora do servizo do Centro de Iniciativas Empresariais do Concello de Ourense 2008-09-22T22:00:00Z 2008-09-22T22:00:00Z Publicación: BOP nº 220, 23/09/2008. <br /> Publicación da modificación da Ordenanza: BOP nº 100, 02/05/2012. 2008-09-22T22:00:00Z Ordenanza municipal sobre tenza de animais potencialmente perigosos do Concello de Ourense 2015-12-11T23:00:00Z 2015-12-11T23:00:00Z Publicación: BOP nº 285 de 12 de decembro de 2015 2015-12-11T23:00:00Z Ordenanza Municipal de Tráfico e Circulación 2010-10-06T22:00:00Z 2010-10-06T22:00:00Z Publicación: BOP, 7 de outubro de 2010 2010-10-06T22:00:00Z Ordenanza reguladora do servizo de ordenación e regulación do aparcamento de vehículos na vía pública (O.R.A) 1989-05-03T22:00:00Z 1989-05-03T22:00:00Z Publicación: no BOP do 4 de maio de 1989 1989-05-03T22:00:00Z Ordenanza reguladora do servizo de taxis na cidade de Ourense 2016-11-21T23:00:00Z 2016-11-21T23:00:00Z Publiación: BOP nº 268 do 22 de novembro de 2016 2016-11-21T23:00:00Z Instrución 1/2016 sobre a esixencia e comprobación das normas sobre accesibilidade universal na edificación 2016-11-01T23:00:00Z 2016-11-01T23:00:00Z Publicación en Web Municipal: 2 de novembro de 2016 2016-11-01T23:00:00Z Modificación Puntual da Normativa do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense de 1986 2012-07-29T22:00:00Z 2012-07-29T22:00:00Z Aprobación: 16 de xullo de 2012</br /> Publicación:en DOG o 30 de xullo de 2012 e no BOP o 7 de agosto de 2012 <br /> Entrada en Vigor: 27 de agosto de 2012 <br /> 2012-07-29T22:00:00Z Modificación puntual do PEPRI da Zona histórica de Ourense para permitir a execución do proxecto de rehabilitación do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense 2017-11-05T23:00:00Z 2017-11-05T23:00:00Z O Pleno do Concello, en sesión ordinaria do día 6 de outubro do ano 2017, acordou a aprobación definitiva da "Modificación puntual del PEPRI da Zona histórica de Ourense para permitir a execución do proxecto de rehabilitación do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense" 2017-11-05T23:00:00Z Ordenanza Municipal reguladora de actos de natureza urbanística 2014-09-14T22:00:00Z 2014-09-14T22:00:00Z Aprobación: 8 de novembro de 2013<br /> Publicación: BOP nº 212 do 15 de setembro de 2014 2014-09-14T22:00:00Z Ordenanza municipal reguladora da edificación forzosa e do rexistro de solares e terreos sen urbanizar 2008-09-21T22:00:00Z 2008-09-21T22:00:00Z Aprobación: 1 de setembro de 2008 <br /> Publicación: BOP nº 219 do 22 de setembro de 2008 2008-09-21T22:00:00Z Ordenanza municipal reguladora das condicións de accesibilidade en edificios existentes de carácter residencial 2010-09-16T22:00:00Z 2010-09-16T22:00:00Z Publicación: BOP nº 215 do 17 de setembro de 2010 <br /> Entrada en Vigor: 5 de octubre de 2010 2010-09-16T22:00:00Z Ordenanza Municipal sobre Protección contra Ruídos e vibracións 2002-06-18T22:00:00Z 2002-06-18T22:00:00Z Publicación: BOP do 19 de xuño de 2002 <br /> Corrección de erros publicada no BOP o 30 de agosto de 2002</br /> Publicación da Modificación: BOP do 15 de setembro de 2014. 2002-06-18T22:00:00Z Ordenanza reguladora do deber de conservación, da inspección técnica de edificacións e da declaración de ruina 2012-06-27T22:00:00Z 2012-06-27T22:00:00Z Publicación: BOP nº 147 do 28 de xuño de 2012 <br /> A ordenanza foi aprobada definitivamente por Decreto nº 3492 de 8 de xuño de 2012.<br /> O Padrón de Edificios suxeitos a inspección poderá consultalo no Negociado da ITE do Concello de Ourense (Rúa Padre Feijoo esquina García Mosquera) e na páxina web do Concello de Ourense (<a href="www.ourense.gal/gl/areas/urbanismo-licenzas-e-vivenda">www.ourense.gal/gl/areas/urbanismo-licenzas-e-vivenda</a>). 2012-06-27T22:00:00Z Plan Especial de Reforma Interior do Núcleo Histórico de Ourense 1997-01-31T23:00:00Z 1997-01-31T23:00:00Z <div>A continuación mostrase enlace de acceso ao "Plan Especial de Reforma Interior do Núcleo Histórico de Ourense" que atopase informado no sitio web de Planeamento Urbanístico (SIOTUGA) da Xunta de Galicia: <a href="http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/inventario.php?inv=1&idconcello=32054">Acceso al Planeamento urbanístico de la Xunta de Galicia (SIOTUGA)</a> <br /></div> <div><b>NOTA:</b> Debido a que non existe un enlace directo ao plan, considerase oportuno aclarar que unha vez acceda ao enlace indicado, para poder visualizar a información sobre o "Plan Especial de Reforma Interior del Núcleo Histórico de Ourense" debe seleccionar a sección de "Planeamento de desenvolvemento" e entre as figuras denominadas "Plan especial" seleccionar a que ten por título "De Protección e Reforma Interior Casco Histórico“.</div> 1997-01-31T23:00:00Z PXOU de 16 de setembro de 1986 1986-10-05T23:00:00Z 1986-10-05T23:00:00Z Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense aprobado por Orde de 16 de setembro de 1986 da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas (DOG núm. 193 de 6 de outubro de 1986 e BOP de 30 de xaneiro de 1987). <br /> Este documento debe entenderse modificado polas seguintes resolucións: <ul> <li>Orde da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 1 de xuño de 1987 pola que se aproba definitivamente, dispoñendo a súa inmediata entrada en vigor das ''Normas complementarias e Subsidiarias de Planeamento do Sector A1 do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense'' (DOG núm. 107 de 8 de xuño de 1987)</li> <li>Orde da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 27 de xullo de 1987 pola que se resolven os recursos de reposición interpostos contra a Orde da COTOP de 16 de setembro de 1986 pola que se aproba definitivamente o Proxecto de Revisión e Adaptación do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense (DOG núm. 165 de 28 de agosto de 1987 de e BOP núm. 185 do 14 de agosto de 1987).</li> </ul> Así mesmo polas modificacións puntuais: <ul><li> <a href="/dcsv/J1O96O2ZYJ8NWHN7" title="Táboa infomativa sobre as publicacións das modificacións puntuais">Tabóa informativa das Modificacións Puntuais </a> do PXOU aprobadas definitivamente e debidamente publicadas no Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial da Provincia de Ourense.</li> <li>Modificación Puntual da Normativa do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense de 1986. <a href="/public/publications/list/municipalregulations/ORDE/details/50040656" title="Modificación Puntual da Normativa do Plan Xeral de Ordenación Urbana de Ourense de 1986. Modificación 2012">Modificación do 2012 </a></li> </ul> 1986-10-05T23:00:00Z Regulamento do Inventario do Concello de Ourense 2014-07-23T22:00:00Z 2014-07-23T22:00:00Z Publicación: BOP do 24 de xullo de 2014 2014-07-23T22:00:00Z Regulamento da Mesa Local de Voluntariado 2016-05-05T22:00:00Z 2016-05-05T22:00:00Z Regulamento da Mesa Local de Voluntariado 2016-05-05T22:00:00Z Acordo da Xunta de Goberno Local sobre o procedemento do rexistro de parellas de feito Ordenanza de Administración Electrónica do Concello de Ourense 2011-06-12T22:00:00Z 2011-06-12T22:00:00Z Publicación B.O.P. : 13 de Xuño de 2011 2011-06-12T22:00:00Z Ordenanza de Normalización Lingüística do Concello de Ourense 1998-09-25T22:00:00Z 1998-09-25T22:00:00Z Data de Aprobación : 16 de Febreiro de 1.998 <br /> Publicación : B.O.P. 26 de Setembro de 1.998 1998-09-25T22:00:00Z Ordenanza xeral de xestión, liquidación, recadación, inspección e índices de rúas anexo á mesma. 1989-12-25T23:00:00Z 1989-12-25T23:00:00Z Publicación : B.O.P. nº 297 do 26 de Decembro de 1.989. 1989-12-25T23:00:00Z Ordenanza Xeral Municipal de subvencións 2005-07-08T22:00:00Z 2005-07-08T22:00:00Z Publicación : B.O.P. nº 156 do 9 de Xullo de 2.005 2005-07-08T22:00:00Z Ordenanza municipal reguladora da publicidade exterior mediante carteis, carteleiras ou valos publicitarios 1997-06-04T22:00:00Z 1997-06-04T22:00:00Z Publicación : B.O.P. do 5 de Xuño de 1.997 1997-06-04T22:00:00Z Regulamento do Tribunal Económico-Administrativo 2005-06-23T22:00:00Z 2005-06-23T22:00:00Z Publicación: BOP nº 143 do 24 de Xuño de 2005. 2005-06-23T22:00:00Z Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións 2005-06-23T22:00:00Z 2005-06-23T22:00:00Z Aprobación : 6 de Maio de 2.005. <br /> Publicación B.O.P.: nº 143 do 24 de Xuño de 2.005. <br /> Aprobación modificación : 7 de Setembro de 2.012. <br /> Publicación modificación : B.O.P. nº 262 do 14 de Novembro de 2.012. 2005-06-23T22:00:00Z Regulamento do Espazo Lusquiños da Mocidade 2013-08-22T22:00:00Z 2013-08-22T22:00:00Z Publicación do regulamento: B.O.P. nº 193 de 23 de Agosto do 2013. 2013-08-22T22:00:00Z Bases xerais para a selección de persoal funcionario interino e persoal laboral temporal do Concello de Ourense 2013-08-11T22:00:00Z 2013-08-11T22:00:00Z Publicado en Boletín Oficial da Provincia N° 184 do luns 12 de agosto de 2013 2013-08-11T22:00:00Z