Modelos de solicitude Estas son as últimas entradas publicadas gl Autorización para a obtención de certificados tributarios 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z Declaración responsable de bens e dereitos 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z Declaración responsable de ingresos 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z Declración responsable do gardador de feito 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z Informe médico que acredite estado de saúde e prescrición de tratamentos 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z 2017-07-02T22:00:00Z Modelos de autorización para a obtención de datos para a tramitación dos procedementos da área de Asuntos Sociais 2017-03-27T22:00:00Z 2017-03-27T22:00:00Z 2017-03-27T22:00:00Z Solicitude actividades para nenos e nenas nos Centros Cívicos. Curso 2017-2018 2017-11-01T23:00:00Z 2017-11-01T23:00:00Z 2017-11-01T23:00:00Z Solicitude de servizos de asuntos sociais Instancia Veladores 2017-05-22T22:00:00Z 2017-05-22T22:00:00Z 2017-05-22T22:00:00Z Instancia Venda Ambulante 2017-03-06T23:00:00Z 2017-03-06T23:00:00Z 2017-03-06T23:00:00Z Instancia de solicitude de autorización de Festas 2017-03-06T23:00:00Z 2017-03-06T23:00:00Z 2017-03-06T23:00:00Z Anexos para a solicitude de subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades a prol da igualdade 2017-11-12T23:00:00Z 2017-11-12T23:00:00Z 2017-11-12T23:00:00Z Modelo de solicitude de viveiros empresariais no Centro de Iniciativas Empresariais Modelos de solicitude para a tramitación asociada á posesión de animal potencialmente perigoso 2018-03-05T23:00:00Z 2018-03-05T23:00:00Z Unha vez obtida a licenza, indicarase o prazo que ten o propietario para solicitar a inscrición do animal no Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos do Concello de Ourense, rexistro que será obrigado cumprimento. 2018-03-05T23:00:00Z Solicitude de atestados e incidencias sobre accidentes de tráfico 2018-12-03T23:00:00Z 2018-12-03T23:00:00Z 2018-12-03T23:00:00Z Instancia de declaración de Alta/Cambio de Enderezo Fiscal 2017-03-12T23:00:00Z 2017-03-12T23:00:00Z 2017-03-12T23:00:00Z Instancia para a Domiciliación Bancaria de Tributos Municipais 2017-03-11T23:00:00Z 2017-03-11T23:00:00Z 2017-03-11T23:00:00Z Modelo 801- Solicitude beneficio fiscal Familia Numerosa 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Modelo 802- Solicitude beneficio fiscal IBI colexios concertados 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z Modelo 803- Solicitude beneficios fiscais IBI promoción inmobiliaria 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z Modelo 804- Solicitud beneficios fiscales IBI coop agrarias 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Modelo 805- Solicitude beneficios fiscais IBI VPO 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z Modelo 806- Solicitude beneficios fiscais IVTM vehículos ecolóxicos 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Modelo 807 - Solicitude beneficios fiscais IVTM vehículos para personas con mobilidade reducida 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Modelo 808 - Solicitud beneficios fiscales IVTM vehículos matriculados a nome de persoas con minusvalía para o seu uso excusivo 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Modelo 809 - Solicitude beneficios fiscais IVTM vehiculos agricolas 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Modelo de documento de pago de taxa por aproveitamento especial do dominio público local a favor das empresas explotadoras de servizos de subministro de interese Xeral. ''Outros servizos diferentes da telefonía móbil '' 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z Modelo de representación nos procedementos iniciados a instacia de parte en materia tributaria 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z 2017-05-24T22:00:00Z Modelo de representación nos procedementos iniciados de oficio polo Órgano de Xestión Tributaria do Concello de Ourense 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Modelo escrito recurso reposición contra actos ditados en materia tributaria 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Orde de domiciliación de débito directo SEPA 2018-06-03T22:00:00Z 2018-06-03T22:00:00Z 2018-06-03T22:00:00Z Declaración de alta a efectos fiscais 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z Fichas técnicas de la edificación 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Impreso de cesión de cambio de titularidade 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z Instancia de apertura e obra de establecementos 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z Modelo de solicitude de certificación de antigüidade dun inmoble 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z 2017-05-25T22:00:00Z Solicitude de actividade/cambio de titularidade por actuación comunicada 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z Solicitude de condicións urbanísticas 2018-10-21T22:00:00Z 2018-10-21T22:00:00Z 2018-10-21T22:00:00Z Solicitude de obras menores por actuación comunicada 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z 2017-06-05T22:00:00Z Instancia procedementos xerais Modelo de autorización de empadroamento Modelo de declaración responsable de proxenitor para inscrición ou cambio de domicilio de menores non emancipados no Padrón Municipal Modelo de documento de cambio de domicilio dun menor: Pais Modelo de documento de cambio de domicilio dun menor: Receptores Modelo de reclamación de responsabilidade patrimonial 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z Modelo de reclamación económico- administrativa Modelo de representación nos procedementos iniciados a instancia de parte para que actúe ante o Tribunal Económico-Administrativo 2017-02-01T23:00:00Z 2017-02-01T23:00:00Z 2017-02-01T23:00:00Z Modelo de solcitude de expediente de honra 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z Modelo de solicitude de apertura/modificación de ficha de terceiro e pagamento por transferencia 2017-03-26T22:00:00Z 2017-03-26T22:00:00Z 2017-03-26T22:00:00Z Modelo de solicitude de Matrimonio Civil 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z Modelo instancia Xanela Única- Outras Administracións 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z 2017-05-23T22:00:00Z Modelo para a comunicación do enderezo de correo electrónico con fin de recibir avisos de notificacións por comparecencia na Sede. Alta/baixa de notificación electrónica 2017-07-18T22:00:00Z 2017-07-18T22:00:00Z 2017-07-18T22:00:00Z Modelo para a inscripción no rexistro de parellas de feito Queixas o suxestións sobre a Sede Electrónica 2018-11-15T23:00:00Z 2018-11-15T23:00:00Z 2018-11-15T23:00:00Z