Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver
Tramitar en liña

Rexistro municipal de entidades cidadás

O Regulamente orgánico de participación cidadá foi aprobado polo Pleno do Concello o 7 de xullo de 2006, ao abeiro da Lei 57/2003 do 16 de decembro, denominado: Lei de medidas para a modernización do goberno local. No noso Regulamento establécense os dereitos e deberes das asociacións e entidades sen ánimo de lucro que teñen o seu domicilio social no termo municipal de Ourense.

Prazo de resolución

A alta no rexistro municipal de entidades cidadás, terá lugar no prazo de 3 meses, que se contarán a partir da data de entrada da solicitude de inscrición no rexistro.

As entidades cidadás con domicilio social no municipio de Ourense, que estean acreditadas perante o Concello de Ourense como asociacións, federacións, confederacións ou unións de asociacións de base e que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Ser entidades de carácter asociativo, sen ánimo de lucro, constituídas consonte o Réxime xeral de asociacións.
 2. Ter a sede no municipio de Ourense.
 3. Ser como finalidade fundamental, (de acordo cos seus estatutos): a defensa, o fomento, a representación e promoción dos intereses xerais ou sectoriais da cidadanía e a mellora da súa calidade de vida.
 4. Que veñan realizando programas e actividades que redunden en beneficio da cidadanía de Ourense.

Será necesario entregar na solicitude unha declaración xurada que asegure o cumprimento dos puntos 2 e 3.

Tramitación Electrónica

Para solicitar a inscrición no Rexistro municipal de entidades cidadás, vostede deberá:

 1. Descargar e cubrir o modelo de solicitude de alta.
 2. Reunir aqueloutra documentación que vostede desexe incluír coa súa solicitude. Debe ter en conta que o rexistro electrónico admite:
  • un máximo de 15 documentos
  • o formato PDF
  • un tamaño máximo por documento de 8.00 MB
 3. Realizar a sinatura electrónica de todos os documentos (modelo de solicitude e demais documentos). A Sede Electrónica municipal non está habilitada para asinar electronicamente a documentación, polo que o proceso de sinatura electrónica debe ser realizado no ordenador da persoa solicitante. No caso de necesitar información sobre como realizar a sinatura electrónica de documentos, pode consultar a "Guía para realizar a sinatura electrónica de documentos PDF"
 4. No caso de non telo feito antes, deberá identificarse na Sede empregando un certificado electrónico ou outro dos métodos de validación de Cl@ve. Logo da identificación atoparase no seu espazo persoal da Sede.
 5. Acceder ao "Rexistro electrónico" e seleccionar tramitar o "Rexistro municipal de entidades cidadás".
 6. Engadir toda a documentación, que tal e como se indicou no paso 3 debe estar asinada co seu certificado dixital.
 7. Enviar a solicitude.

Unha vez feito o envío obterá un xustificante de rexistro de entrada no Concello.

 1. SOLICITUDE de ALTA segundo o modelo normalizado.
 2. ESTATUTOS DA ENTIDADE, onde se exprese a súa denominación, ámbito territorial de actuación, domicilio social, as súas finalidades e actividades, patrimonio inicial, recursos económicos dos que poderá facer uso, criterios que garantan o funcionamento democrático da entidade e todos aqueles extremos que se especifiquen na súa normativa reguladora tanto do Estado como da Comunidade Autónoma. Estatutos que deben cumprir a Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.
 3. ACREDITACIÓN de rexistro público. Documento público acreditativo da inscrición e o seu número no rexistro de asociacións nacional ou autonómico.
 4. CARGOS DIRECTIVOS: Nome e DNI das persoas que forma a directiva. O que implica a entrega da acta da asemblea onde sae elixida a última Xunta Directiva.
 5. DOMICILIO SOCIAL da entidade, teléfono, fax, páxina web e correo electrónico.
 6. O ORZAMENTO para o exercicio en curso debidamente asinado e selado.
 7. O PROGRAMA DE ACTIVIDADES para o exercicio en curso debidamente asinado e selado.
 8. CERTIFICACIÓN acreditativa do número de persoas asociadas con alta formal, e cos pagamentos correspondentes ao día, documento que debe estar asinado polo/a secretario/a e co visto e prace da presidencia.
 9. DECLARACIÓN XURADA na que figure o cumprimento dos requisitos segundo o artigo 27 do Regulamento Orgánico de Participación Cidadá.
 10. CERTIFICACIÓN acreditativa da actual sede da entidade en Ourense, acreditación a través da acta da asemblea onde figure a aprobación da sede en Ourense, se non aparecese recollida nos Estatutos.

Durante o ano, as asociacións e entidades públicas rexistradas no Rexistro municipal de entidades cidadás están obrigadas a notificar toda modificación que se produza nos datos inscritos, dentro do mes seguinte á súa modificación.

As entidades inscritas comunicaranlle ao Concello, no mes de xaneiro de cada ano:

 • Orzamento para o exercicio.
 • Programa de actividades.
 • Certificación actualizada do número de socios cos pagamentos correspondentes realizados.
 • Resultados e data das últimas eleccións para elixir os seus órganos de goberno conforme cos estatutos de cada entidade.

O incumprimento das obrigas contempladas no Regulamento Orgánico de Participación Cidadá, suporá a apertura dun expediente que pode causar baixa no Rexistro de Entidades Cidadás, e a perda de dereitos vinculados a figurar formalmente inscrito no Rexistro de Entidades sen ánimo de lucro do Concello de Ourense.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Concellería de Participación Cidadá Praza de San Martiño nº 2, baixo 988 248 890 de 8.30h a 14.00h
Oficina Enderezo Teléfonos
Concellería de Participación Cidadá Praza de San Martiño nº 2, baixo 988 248 890
Oficina Horario
Concellería de Participación Cidadá de 8.30h a 14.00h

Volver
Tramitar en liña