Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver
Tramitar en liña

Subvencións rehabilitación ARRUS

Axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas.

Formas de iniciación

A instancia da persoa interesada.

Requisitos

O edificio/vivenda debe estar nun ARRU/ARI

Prazo de presentación

1 ano dende a publicación (BOP nº 159, venres 12 de xullo de 2019).

Prazo de resolución, efectos do silencio e fin da vía administrativa

O prazo máximo para resolver inicialmente a convocatoria será de tres (3) meses. Transcorrido o devandito prazo sen que se notifique a resolución, a persoa interesada poderá entender desestimada a petición para os pertinentes efectos.

A resolución do pago corresponderá á Xunta de Goberno Local que é, ademais, o órgano que ten a competencia para autorizar o correspondente gasto. A dita resolución pon fin á vía administrativa e deberá adoptarse no prazo de catro (4) meses a contar desde o día seguinte ao que o técnico correspondente do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI comprobe o estado final das obras unha vez comunicado este pola persoa interesada. Transcorrido este prazo sen que se notificase a resolución, as persoas interesadas poderán entender desestimada por silencio administrativo a concesión de subvención para os efectos oportunos.

Tramitación electrónica

Para solicitar as subvencións de maneira electrónica, vostede deberá:

 1. Descargar e cubrir os abexos que lle correspondan segundo o seu caso.
 2. Reunir o resto de documentación que necesite aportar. Debe ter en conta que o rexistro electrónico admite:
  • un máximo de 15 documentos
  • o formato PDF
  • un tamaño máximo por documento de 8.00 MB
 3. Realizar a sinatura electrónica de todos os documentos (modelo de solicitude e demais documentos). A Sede Electrónica municipal non está habilitada para asinar electronicamente a documentación, polo que o proceso de sinatura electrónica debe ser realizado no ordenador da persoa solicitante. No caso de necesitar información sobre como realizar a sinatura electrónica de documentos, pode consultar a "Guía para realizar a sinatura electrónica de documentos PDF"
 4. No caso de non telo feito antes, deberá identificarse na Sede empregando un certificado electrónico ou outro dos métodos de validación de Cl@ve. Logo da identificación atoparase no seu espazo persoal da Sede.
 5. Acceder ao "Rexistro electrónico" e seleccionar tramitar o "Subvencións rehabilitación ARRUS".
 6. Engadir toda a documentación, que tal e como se indicou no paso 3 debe estar asinada co seu certificado dixital.
 7. Enviar a solicitude.

Unha vez feito o envío obterá un xustificante de rexistro de entrada no Concello.

Tramitación presencial

Par solicitar as subvencións debe presentar os anexos e resto de documentación en:   

 • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

Anexos I, II, III, IV, V, VI coa documentación que neles se enumera.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI Primavera nº1, Ourense 988366235 9h -14 h
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI Primavera nº1, Ourense 988366235
Oficina Horario
Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI 9h -14 h

Volver
Tramitar en liña