Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Exención vehículos para persoas de mobilidade reducida

Estarán exentos do imposto os vehículos para persoas de mobilidade reducida a que se refire o apartado A do anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro, previa solicitude do titular

Tramitación

  1. Solicitude do interesado coa documentación esixida.
  2. Comprobación e requerimiento, se procede, da documentación.
  3. Informe-proposta do servizo de Facenda.
  4. Notificación da proposta de resolución no caso de que sexa desestimatoria.
  5. Resolución do Concelleiro delegado de Facenda.

Titulares dos vehículos para persoas de mobilidade reducida a que se refire o apartado A do anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro

A solicitude de exención e resto de documentación pódese presentar en:

  • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
  • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
Tamén pódese presentar nas formas previstas no artígo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.
  • Documentación acreditativa da representación.
  • Fotocopia do Permiso de Circulación do vehículo.
  • Fotocopia da Tarxeta de Inspección Técnica do Vehículo, na que debe constar que se trata dun vehículo para persoas de mobilidade reducida a que se refire o apartado A do anexo do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro.

Non resultará aplicable a exención aos suxeitos pasivos beneficiarios da mesma por máis dun vehículo simultáneamente.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de Facenda Rúa da imprenta nº 2, 2º 988 388 114 de 9 h a 14 h.
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de Facenda Rúa da imprenta nº 2, 2º 988 388 114
Oficina Horario
Servizo de Facenda de 9 h a 14 h.

Volver