Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Bonificación vivendas de protección oficial ou as que resulten equiparables a éstas segundo a normativa da Comunidade Autónoma de Galicia.

Terán dereito a unha bonificación do 50 por 100 na cota íntegra do Impuesto, durante os tres períodos impositivos seguintes ao do outorgamento da calificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a éstas conforme a normativa da Comunidad Autónoma de Galicia.

Tramitación:

 1. Solicitude do interesado coa documentación esixida.
 2. Comprobación e requerimiento, se procede, da documentación.
 3. Informe-proposta do servizo de Facenda.
 4. Notificación da proposta de resolución no caso de que sexa desestimatoria.
 5. Resolución do Concelleiro delegado de Facenda.

Titulares de vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a éstas conforme a normativa da Comunidade Autónoma de Galicia.

A solicitude de bonificación e resto de documentación pódese presentar en:

 • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artígo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro..

 • Documentación acreditativa da representación
 • Cédula de cualificación definitiva de vivenda de protección oficial expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
 • Fotocopia do título de propiedade do inmoble.
 • Fotocopia do recibo do Imposto sobre Bens Inmobles

Dita bonificación concederase a petición do interesado, a cal poderá efectuarse en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración de aquela e surtirá efectos, no seu caso, desde o período impositivo seguinte a aquel en que se solicite.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de Facenda Rúa da imprenta nº 2, 2º 988 388 114 de 9 h a 14 h.
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de Facenda Rúa da imprenta nº 2, 2º 988 388 114
Oficina Horario
Servizo de Facenda de 9 h a 14 h.

Volver