Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Volver
Tramitar

Taxa por licenzas de aperturas. Actividades suxeitas ao réxime de comunicación previa ou declaración responsable

Este trámite permite realizar o pagamento da taxa por licenzas de apertura.

O obxecto da taxa é a actividade administrativa tendente a verificar e comprobar se as actividades e instalacións que se desenvolvan ou realicen no termo municipal reúnen as condicións de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outras esixidas polas Ordenanzas municipais e a lexislación urbanística e sectorial de aplicación.

Tarifa

Cota fixa de 250 euros

Instrucións para cubrir a autoliquidación

 1. Suxeito pasivo: Deberá constar o nome completo e o domicilio fiscal do solicitante
 2. Representante: Os datos do representante indicaranse nos casos nos que se presente a autoliquidación por persoa distinta do suxeito pasivo.
 3. Datos da actividade: No despregable do apartado ''taxa'' seleccionarase a única opción que se mostra ''Licenza de apertura - Cota fixa comunicación previa'''.
  No campo ''descrición da actividade'', farase constar unha breve descrición desta.
 4. Identificación do inmoble no que se desenvolverá a actividade: Identificarase o inmoble mediante a súa referencia catastral, que está composta de 20 carácteres alfanuméricos, dos cales os 7 primeiros identifican o terreo ou parcela, os 7 seguintes indican a folla de plano catastral onde se sitúa, os 4 seguintes identifican o inmoble dentro do terreo e os 2 últimos son carácteres de control.
  A referencia catastral deberá introducirse deixando un espazo en branco entre os cada grupo de carácteres e entre os dous díxitos de control conforme ao seguinte exemplo:
  1234567 1234567 1234 1 2
 5. Calculo da autoliquidación: Unha vez introducidos os datos anteriores no formulario da autoliquidación se procederá o calculo do importe a pagar e tramitarase o pagamento.

Tramitar por internet

Para proceder á autoliquidación do imposto deberá pulsar o botón "TRAMITAR" que atopará nesta páxina.

Unha vez cubra o formulario da autoliquidación, ten as seguintes opcións de pago:

 • PAGO DA AUTOLIQUIDACIÓN A TRAVÉS DA PASARELA DE PAGO. Debe cumprir os seguintes requisitos para poder proceder ao pago a través da pasarela:
  • Dispoñer do DNIe ou doutro certificado electrónico admitido (Certificados da FNMT, CatCert, IZENPE, Axencia de Tecnoloxía e Certificación da Comunidade Valenciana, Camerfirma,... )
  • Que o propietario do certificado sexa titular ou cotitular dunha conta en algunha das entidades financeiras colaboradoras na recadación que teñen habilitado este medio de pago (ABANCA, CaixaBank, Banco Santander, EspañaDuero, BBVA e Banco Sabadell)

  Nota: non é necesario que o certificado electrónico utilizado pertenza a ningún dos suxeitos implicados na autoliquidación; o único necesario tal e como xa indicamos é que o propietario do certificado utilizado sexa titular ou cotitular da conta bancaria empregada para facer o pago.

 • PAGO NAS OFICINAS DAS ENTIDADES BANCARIAS:
 • Co impreso da autoliquidación poderá efectuar o pagamento en efectivo en calquera oficina das seguintes entidades financeiras autorizadas: ABANCA, Caixabank, Banco Sanantander, EspañaDuero, Banco Pastor, Banco Caixa Geral, BBVA, Banco Sabadell y Banco Galicia.

Unha vez aboada a autoliquidación deberá presentar o exemplar para a Administración na Oficina Municipal correspondente.


Volver
Tramitar

Esta web utiliza 'cookies' propias e de terceiros para ofrecerlle una mellor experiencia de navegación e servizo. Ao navegar ou utilizar os nosos servizos acepta o uso que facemos das 'cookies'.

Máis información