Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Ver en Castellano

Data e hora oficial:

Volver

Permiso de venda ambulante

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

 • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artígo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.

 1. Instancia.
 2. Foto tamaño carné.
 3. Fotocopia DNI.
 4. As persoas xurídicas deberán acreditar os seguintes extremos: CIF, acta de constitución, estatutos, escritura de poder outorgada á persoa que asina a solicitude de autorización en representación da empresa.
 5. Certificado acreditando estar ao día no pagamento das obrigas tributarias con Facenda, Seguridade Social e Concello de Ourense (este último compróbao o Concello).
 6. Certificado de estar dado de alta no Réxime da Seguridade Social que lle corresponda.
 7. Certificado de estar dado de alta no IAE correspondente para cada actividade.
 8. Cumprir os requisitos e condicións esixidos na súa lexislación específica para a comercialización e venda dos produtos que oferta. En todo caso, cando se trate de venda de alimentos, as persoas encargadas de realizar esta actividade comercial deberán estar en posesión do certificado correspondente acreditativo da formación como manipulador de alimentos.
 9. Seguro de responsabilidade civil comprensivo de calquera incidencia que se poida producir como consecuencia da actividade. (Póliza + xustificante de pagamento)
 10. Pagamento das taxas correspondentes.
 11. No caso de tratarse de titulares procedentes de países non comunitarios, estar en posesión dos correspondentes permisos de residencia e traballo, ou tarxeta de residencia para os comunitarios. Se é persoa xurídica ten que estar legalmente constituída e inscrita no oportuno Rexistro Mercantil.
 12. Certificado da instalación do gas, de ser o caso.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Oficina de Comercio Praza de San Martiño nº2 2º 988 388 153 De luns a venres de 8h a 15h
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina de Comercio Praza de San Martiño nº2 2º 988 388 153
Oficina Horario
Oficina de Comercio De luns a venres de 8h a 15h

Volver