Ordenanzas Fiscais e Prezos Públicos 2018 Estas son as últimas entradas publicadas gl 00. ORDENANZA FISCAL Nº 0 - Ordenanza fiscal xeral de xestión, liquidación, recadación e inspección e indice de rúas. 2011-10-23T22:00:00Z 2011-10-23T22:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas definitivamente polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 2 de decembro de 2011, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 290 de 24/12/2011). 2011-10-23T22:00:00Z 01. ORDENANZA FISCAL Nº 1 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. 2017-12-28T23:00:00Z 2017-12-28T23:00:00Z El texto de la ordenanza transcrita, es el de su redacción vigente, integrada con las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo plenario de fecha 21 de diciembre de 2017, para regir a partir del 1 de enero de 2018 (Boletín Oficial de la Provincia de Ourense núm. 297 de 29/12/2017). 2017-12-28T23:00:00Z 02. ORDENANZA FISCAL Nº 2 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 2011-12-23T23:00:00Z 2011-12-23T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas definitivamente polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 2 de decembro de 2011, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 290 de 24/12/2011). 2011-12-23T23:00:00Z 03. ORDENANZA FISCAL Nº 3 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 04. ORDENANZA FISCAL Nº 4 - Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas. 2008-12-29T23:00:00Z 2008-12-29T23:00:00Z El texto de la ordenanza transcrita, es el de su redacción vigente, integrada con las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo plenario de fecha 7 de noviembre de 2008, para regir a partir del 1 de enero de 2009 (Boletín Oficial de la Provincia de Ourense núm. 299 de 30/12/2008). 2008-12-29T23:00:00Z 05. ORDENANZA FISCAL Nº 5 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. 2010-12-22T23:00:00Z 2010-12-22T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 1 de outubro de 2010, elevadas a definitivas por Decreto nº 8124 de data 25 de novembro de 2010, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2011 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 293 de 23/12/2010). 2010-12-22T23:00:00Z Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servizos no viveiro de empresas do centro de iniciativas empresariais 2008-09-22T22:00:00Z 2008-09-22T22:00:00Z Publicación: BOP nº 220 do 23 de setembro de 2008. <br /> Modificación da Ordenanza. Tarifas ano 2012. Publicación: BOP nº 271 do 30 de novembro de 2011. <br /> Modificación da Ordenanza. Tarifas ano 2013. Publicación: BOP nº 267 do 20 de novembro de 2012. <br /> Modificación da Ordenanza. Tarifas ano 2014. Publicación: BOP nº 265 do 19 de novembro de 2013. 2008-09-22T22:00:00Z 06. ORDENANZA FISCAL Nº 6 - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 07. ORDENANZA FISCAL Nº 7 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola Licenza de Apertura de Establecementos. 2011-12-23T23:00:00Z 2011-12-23T23:00:00Z A presente ordenanza foi aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Ourense de data 2 de decembro de 2011, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 290 de 24/12/2011). 2011-12-23T23:00:00Z 08. ORDENANZA FISCAL Nº 8 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de Extinción de Incendios 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 09. ORDENANZA FISCAL nº 9 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos Fúnebres e de Cemiterios. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012) 2012-12-27T23:00:00Z 10. ORDENANZA FISCAL Nº 10 - Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola Subministración de Auga. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 11. ORDENANZA FISCAL Nº 11 - Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por prestación do Servizo de Rede de Sumidoiros e Tratamento e Depuración de Augas Residuais 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 13. ORDENANZA FISCAL Nº 13 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Recollida do Lixo. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 14. ORDENANZA FISCAL Nº 14. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por Licenzas Urbanísticas. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z A presente ordenanza foi aprobada provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense en sesión celebrada o día 2 de novembro de 2012, elevándose a definitiva o 20 de decembro de 2012, e surtirá efecto desde o 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresas. 2012-12-27T23:00:00Z 15. ORDENANZA FISCAL Nº 15 - Ordenanza fiscal reguladora das taxas por Aproveitamento Especial ou Utilización Privativa do Dominio Público Local. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 20. ORDENANZA FISCAL Nº 20 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos das actividades para a Xuventude. 22. ORDENANZA FISCAL Nº 22 - Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de Lonxas, Mercados e Ferias. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 23. ORDENANZA FISCAL Nº 23 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por Carrexo de Carnes. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 24. ORDENANZA FISCAL Nº 24 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Matadoiro Municipal. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 25. ORDENANZA FISCAL Nº 25 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de Vehículos da Vía Pública. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 26. ORDENANZA FISCAL Nº 26 - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de ordenación y regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 27. ORDENANZA FISCAL Nº 27 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por uso e prestación de servizos nas Instalacións Deportivas Municipales 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 28. ORDENANZA FISCAL Nº 28 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de Transporte Urbano Colectivo de Viaxeiros. 2014-03-21T23:00:00Z 2014-03-21T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Concello Pleno mediante acordo plenario en sesión ordinaria de data 8 de novembro de 2013, aprobadas definitivamente polo Concello Pleno mediante acordo plenario en sesión ordinaria de data 7 de marzo de 2014, para rexer a partires do 23 de marzo de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 67 do 22.03.2014). 2014-03-21T23:00:00Z 30. ORDENANZA FISCAL Nº 30 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais que deriven das instalacións de Quioscos na Vía Pública. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 31. ORDENANZA FISCAL Nº 31 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos e utilización das Instalacións do Auditorio Municipal de Ourense. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 33. ORDENANZA FISCAL Nº 33 - Ordenanza reguladora da taxa por Subministro de Información Ambiental. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 34. ORDENANZA FISCAL Nº 34 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración de interese xeral. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z