Ordenanzas Fiscais e Prezos Públicos 2017 Estas son as últimas entradas publicadas gl 00. ORDENANZA FISCAL Nº 0 - Ordenanza fiscal xeral de xestión, liquidación, recadación e inspección e indice de rúas. 2011-10-23T22:00:00Z 2011-10-23T22:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas definitivamente polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 2 de decembro de 2011, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 290 de 24/12/2011). 2011-10-23T22:00:00Z 01. ORDENANZA FISCAL Nº 1 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 02. ORDENANZA FISCAL Nº 2 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 2011-12-23T23:00:00Z 2011-12-23T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas definitivamente polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 2 de decembro de 2011, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 290 de 24/12/2011). 2011-12-23T23:00:00Z 03. ORDENANZA FISCAL Nº 3 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 04. ORDENANZA FISCAL Nº 4 - Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas. 2008-12-29T23:00:00Z 2008-12-29T23:00:00Z El texto de la ordenanza transcrita, es el de su redacción vigente, integrada con las modificaciones aprobadas por el Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo plenario de fecha 7 de noviembre de 2008, para regir a partir del 1 de enero de 2009 (Boletín Oficial de la Provincia de Ourense núm. 299 de 30/12/2008). 2008-12-29T23:00:00Z 05. ORDENANZA FISCAL Nº 5 - Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. 2010-12-22T23:00:00Z 2010-12-22T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 1 de outubro de 2010, elevadas a definitivas por Decreto nº 8124 de data 25 de novembro de 2010, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2011 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 293 de 23/12/2010). 2010-12-22T23:00:00Z Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de servizos no viveiro de empresas do centro de iniciativas empresariais 2008-09-22T22:00:00Z 2008-09-22T22:00:00Z Publicación: BOP nº 220 do 23 de setembro de 2008. <br /> Modificación da Ordenanza. Tarifas ano 2012. Publicación: BOP nº 271 do 30 de novembro de 2011. <br /> Modificación da Ordenanza. Tarifas ano 2013. Publicación: BOP nº 267 do 20 de novembro de 2012. <br /> Modificación da Ordenanza. Tarifas ano 2014. Publicación: BOP nº 265 do 19 de novembro de 2013. 2008-09-22T22:00:00Z 06. ORDENANZA FISCAL Nº 6 - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 07. ORDENANZA FISCAL Nº 7 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola Licenza de Apertura de Establecementos. 2011-12-23T23:00:00Z 2011-12-23T23:00:00Z A presente ordenanza foi aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Ourense de data 2 de decembro de 2011, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2012 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 290 de 24/12/2011). 2011-12-23T23:00:00Z 08. ORDENANZA FISCAL Nº 8 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo servizo de Extinción de Incendios 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 09. ORDENANZA FISCAL nº 9 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación de servizos Fúnebres e de Cemiterios. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012) 2012-12-27T23:00:00Z 10. ORDENANZA FISCAL Nº 10 - Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola Subministración de Auga. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 11. ORDENANZA FISCAL Nº 11 - Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por prestación do Servizo de Rede de Sumidoiros e Tratamento e Depuración de Augas Residuais 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 13. ORDENANZA FISCAL Nº 13 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Recollida do Lixo. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 14. ORDENANZA FISCAL Nº 14. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por Licenzas Urbanísticas. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z A presente ordenanza foi aprobada provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense en sesión celebrada o día 2 de novembro de 2012, elevándose a definitiva o 20 de decembro de 2012, e surtirá efecto desde o 1 de xaneiro de 2013, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derogación expresas. 2012-12-27T23:00:00Z 15. ORDENANZA FISCAL Nº 15 - Ordenanza fiscal reguladora das taxas por Aproveitamento Especial ou Utilización Privativa do Dominio Público Local. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 20. ORDENANZA FISCAL Nº 20 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos das actividades para a Xuventude. 22. ORDENANZA FISCAL Nº 22 - Ordenanza fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de Lonxas, Mercados e Ferias. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 23. ORDENANZA FISCAL Nº 23 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por Carrexo de Carnes. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 24. ORDENANZA FISCAL Nº 24 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de Matadoiro Municipal. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 25. ORDENANZA FISCAL Nº 25 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de Vehículos da Vía Pública. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 26. ORDENANZA FISCAL Nº 26 - Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de ordenación y regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 27. ORDENANZA FISCAL Nº 27 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por uso e prestación de servizos nas Instalacións Deportivas Municipales 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z 28. ORDENANZA FISCAL Nº 28 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de Transporte Urbano Colectivo de Viaxeiros. 2014-03-21T23:00:00Z 2014-03-21T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Concello Pleno mediante acordo plenario en sesión ordinaria de data 8 de novembro de 2013, aprobadas definitivamente polo Concello Pleno mediante acordo plenario en sesión ordinaria de data 7 de marzo de 2014, para rexer a partires do 23 de marzo de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 67 do 22.03.2014). 2014-03-21T23:00:00Z 30. ORDENANZA FISCAL Nº 30 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais que deriven das instalacións de Quioscos na Vía Pública. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 31. ORDENANZA FISCAL Nº 31 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos e utilización das Instalacións do Auditorio Municipal de Ourense. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 33. ORDENANZA FISCAL Nº 33 - Ordenanza reguladora da taxa por Subministro de Información Ambiental. 2012-12-27T23:00:00Z 2012-12-27T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas polo Concello Pleno mediante acordo plenario de data 20 de decembro de 2012, para rexer a partires do 1 de xaneiro de 2013 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 297 de 28/12/2012). 2012-12-27T23:00:00Z 34. ORDENANZA FISCAL Nº 34 - Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministración de interese xeral. 2013-12-26T23:00:00Z 2013-12-26T23:00:00Z O texto da ordenanza transcrita, é o da súa redacción vixente, integrada coas modificacións aprobadas provisionalmente polo Pleno do Concello de Ourense mediante acordo plenario de data 8 de novembro de 2013, elevadas a definitivas por Decreto nº6.554 de data 23/12/2013, para rexir a partires do 1 de xaneiro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia de Ourense nº296 de 27/12/2013). 2013-12-26T23:00:00Z