Sede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de OurenseSede Electrónica | Concello de Ourense
Volver
Tramitar

Orde de domiciliación bancaria de recibos

Poderá realizarse mediante domiciliación bancaria o pago dos tributos municipais de cobro xornal seguintes:

 • Imposto sobre Bens Inmobles (IBI)
 • Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
 • Imposto sobre Actividades Económicas (IAE)
 • Taxa por ocupación da vía pública con mesas, cadeiras e tribuna (VELADORES).
 • Taxa por ocupación da vía pública con pasos de vehículos (VADOS)

O cargo do importe do recibo emitido na conta indicada polo contribuínte efectuarase o último día do período voluntario de ingreso, excepto no caso do pago por domiciliación do Imposto sobre Bens Inmobles en que se fracciona automaticamente o pago, agás que polo contribuínte indíquese o contrario, dos recibos de importe superior a 50 euros e inferior a 3.000 euros, en que o segundo prazo se cargará na conta o 15 de outubro (ou inmediato hábil posterior).

Os recibos domiciliados de IBI e IVTM gozarán dunha bonificación do 1% e do 3% na cota, respectivamente. No caso dos recibos fraccionados de IBI, o importe da bonificación aplicarase no cargo da segunda fracción.

Para que as ordes de domiciliación teñan efectividade no mesmo ano da súa presentación, deberanse comunicar con dous meses de antelación ao comezo do período recadatorio. Noutro caso, fornecerán efecto a partir do período seguinte. Se é tecnicamente posible, poderá ter efectividade no mesmo ano da súa solicitude sempre que se comunique antes do inicio do período recadatorio.

Aqueles obrigados ao pago de recibos que se emiten periodicamente.

Electrónicamente

Para solicitar a domiciliación bancaria de recibos a través da Sede electrónica municipal, deberá

 • Cubrir o  modelo "Orde de domiciliación de débito directo SEPA" e asinar dito modelo electrónicamente.
 • Identificarse na Sede, proceso que require uso de certificado dixital admitido.
 • Tramitar a solicitude do tipo "Orde de domiciliación bancaria de recibos".
 • Seguir os pasos indicados, engadindo o modelo de "Orde de domiciliación de débito directo SEPA" cuberto e asinado electrónicamente.
 • Proceder ao envío da solicitude.

Feito o envío obterá xustificante de rexistro de entrada no Concello.

Presencialmente

Pode presentar a solicitude de domiciliación bancaria entregando el modelo de "Orde de domiciliación de débito directo SEPA" debidamente cuberto en:

 • Rexistro Xeral
Praza Maior nº 1
32005 Ourense
Tfno: 988 388 100
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.
 • Oficina Municipal da Ponte
Praza Mestre Luis Fernández s/n (Edificio Praza de Abastos da Ponte)
32001 Ourense
Tfno: 988 511 442
Horario: De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

Tamén pódese presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.
As domiciliacións terán validez por tempo indefinido, en tanto non sexan anuladas polo interesado, rexeitadas pola entidade de depósito ou o Concello dispoña expresamente a súa invalidez por razóns xustificadas.

Os pagos entenderanse realizados na data de cargo en conta, considerándose xustificante do ingreso o que para ese efecto expida a entidade de crédito onde se atope domiciliado o pago.

É preciso presentar unha orde de domiciliación por cada recibo que se desexe domiciliar.

A domiciliación das taxas por subministración de auga potable, saneamento e recollida de lixos unicamente poderá realizarse nas oficinas de AQUAGEST, sitas na rúa Avilés de Taramancos, nº 6, baixo.

 • Orde de domiciliación de bancaria, asinada polo titular da conta.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Oficina de atención ao contribuínte Rúa da Imprenta, núm. 2, 32005 Ourense 988 251 245 / 988 251 246 De luns a venres de 9:00 a 14:00 h
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina de atención ao contribuínte Rúa da Imprenta, núm. 2, 32005 Ourense 988 251 245 / 988 251 246
Oficina Horario
Oficina de atención ao contribuínte De luns a venres de 9:00 a 14:00 h

Quen debe solicitar a domiciliación bancaria?

O titular da conta bancaria onde se realicen os cargos, aínda que non sexa o titular dos recibos.

Podo cancelar a domiciliación bancaria?

As domiciliacións poderán anularse en calquera momento

Podo cambiar a domiciliación bancaria?

Poderán domiciliarse noutras entidades bancarias comunicándoo á Administración municipal con dous meses de antelación ao comezo do período recadatorio do tributo de que se trate. No caso de que sexa tecnicamente posible, poderá ter efectividade no mesmo ano da súa solicitude sempre que se comunique antes do inicio do período recadatorio.

Que sucede se o cargo en conta non se realiza?

 • Se é por causa imputable ao debedor, iniciarase o período executivo de pago e orixinará a baixa da domiciliación sen necesidade de que a administración municipal efectúe notificación algunha.
 • Se é por causa non imputable ao debedor, non se esixirán a este recargas, intereses de demora nin sancións.


Volver
Tramitar

Esta web utiliza 'cookies' propias e de terceiros para ofrecerlle una mellor experiencia de navegación e servizo. Ao navegar ou utilizar os nosos servizos acepta o uso que facemos das 'cookies'.

Máis información